अचम्मको ढुङ्गा : जहा ढुङ्गामा लौरोले हिर्काउँदा निस्कन्छ नौमती बाजाको धुन …


afhf aHg] 9'Ëfdf ko{6s DofUbLsf] cGgk"0f{ ufpFkflnsf–# bfgfsf] sfe|]df /x]sf] gf}dtL afhf aHg] 9'Ëfdf cjnf]sg ub}{ cfGtl/s ko{6s . o; 9'Ëfdf gf}dtL afhfsf] ljleGg afhfsf] cfs[ltdf ahfpFbf afhfsf] h:t} b'?:t} cfjfh lg:sg] u5{ . t:jL/M sdn vqL, /f;;, a]gL -DofUbL_
 

कुनै ढुङ्गामा हात या लौराले हान्दा बाजाको जस्तै आवाज आउने कुरा तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंलाई लाग्दा ढुङ्गामा हिर्काउँदा पनि बाजा बजेको जस्तै आवाज आउँछ र ?

तर, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको काभ्रेमा रहेको एउटा ढुङ्गामा हिर्काउँदा भने नौमती बाजाको आवाज निस्किन्छ ।

म्याग्दीमा यस्तो ढुङ्गा रहेको चर्चा हुन थालेपछि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।


रोचक कुरा त के भने यो ढुङ्गामा विभिन्न बाजाका आकृति पनि देखिन्छ । जुन बाजाको आकृतिमा तपाईंले हिर्काउनुभयो त्यसमा त्यहि बाजाको आवाज आउँछ ।

र यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्

ओहो ! काभ्रेको कुशादेवीमा बाटो खन्ने क्रम्मा अचानक शिब लिङ देखा परे पछि दर्शन गर्नेको भिड

अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 8th, 2020,

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु