आखिर के गरे यी प्रहरीले जस्लाई प्रहरीले नै पक्राउ गरि हत्कडी लगाउनु पर्यो ?


rl/af3sf] 5fnf;lxt ;fj{hlgs bfr'{nf, @% ;fpg -/f;;_ M b'x'F ufpFkflnsf @ l:yt ;z:q k|x/L ;'/Iff u'Nd gDa/ %) df sfo{/t hjfg lbks a8fnnfO{ rl/af3sf] #( OGr nDafO{ / !) OGr rf}8fO{ ePsf] 5fnf;lxt k|x/Ln] z'qmaf/ /ftL kqmfp u/]/ zlgaf/ ;fj{hlgs ub{} lhNnf k|x/L sfof{no bfh{'nf . t:jL/ g/]Gb|l;x sfsL{
 

दुहुँ गाउँपालिका–३ तिमुरपाटा क्षेत्रबाट बाघको छालासहित प्रहरीले एक सशस्त्र प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार राति नियमित गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले दुहुँ–२ हिकिलाबाट खलङ्गा ल्याउँदै गरेको बाघको छालासहित सोही ठाउँका दीपकसिंह बडाललाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरी चौकी ब्रह्मदेवले चेकजाँचको क्रममा बडालबाट ३९ इञ्च लामो तथा १० इञ्च चौडा छाला बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र कठायतले जानकारी दिनुभयो । हिकिला–२ का बडाल दार्चुलास्थित सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा गुल्म नम्बर ५० मा जवान पदमा कार्यरत छन् । झोलामा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा छाला बरामद गरिएको हो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई जिम्मा लगाइने कठायतले बताउनुभयो ।

प्रकाशित भएको : August 10th, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु